Skriv ut den här sidan

Utbildning

Nedan presenteras utbildningar som gavs under 2015. 

För mer information om kurserna och anmälan, kontakta enhetschef Erik Hedman på kire.hedman@ki.se

Varför psykiatrisk diagnostik?

Kurs i grunder i psykiatrisk diagnostik, översikt av evidensbaserade behandlingar, introduktion till diagnosverktygen Mini International Neurodiagnostic Interview (MINI) samt suicidbedömning.

Omfattning: en halvdag.
Målgrupp: läkare, kuratorer och psykologer och annan personal som arbetar med psykosocial behandling.
Lärandemål: Förståelse för varför psykiatrisk diagnostik har betydelse och vilka hjälpmedel som finns för att nå bättre träffsäkerhet, samt vilka hjälpmedel som inte har evidens.

Workshop MINI

Kurs för dem som önskar en kort utbildning och träning i diagnosinstrumentet MINI. Praktisk träning i att träna utförande av MINI med handledning och fallbeskrivningar som grund.

Omfattning: en halvdag.
Målgrupp: läkare, kuratorer och psykologer och annan personal som arbetar med psykosocial behandling.
Lärandemål: kunna genomföra och tolka psykiatrisk intervju enligt MINI.

Suicidriskbedömning

Kurs i suicidriskbedömning– verktyg för vårdcentralen och aktuell evidens. Med grund i SBU-rapport från 2015 genomgång av diagnostik och verktyg för suicidbedömning.

Omfattning: en halvdag.
Målgrupp: alla personalkategorier inom primärvården, men kan anpassas till enskilda personalkategorier.
Lärandemål: kunskap för vilka faktorer som predicerar för ökad suicidrisk. Kunskap om vilka metoder som finns för att detektera och förebygga suicidrisk, aktuell evidens. Förståelse för och kunskap om hur säkrare suicidriskbedömning kan uppnås.

Utbildning sjuksköterskor och distriktssköterskor i specifik omvårdnad vid depression

Kortare utbildningar anpassade till DSK/SSK:s arbetssituation. Grunder psykiatriska diagnoser med fokus hur man identifierar patienter med psykisk ohälsa, t ex ”frequent attenders” i telefon, på mottagning och i hemsjukvård. Vikten av vårdkedja, uppföljning och suicidriskbedömning.

Vi erbjuder också fortbildning med fokus på: symptom, läkemedel, och suicidrisk vid depression, antingen kopplat till telefonrådgivning eller hemsjukvård.

Teamutbildning för vårdcentraler

Kurs i grunder i psykiatrisk diagnostik och betydelse för behandling, prognos och vårdnivå. Kursen ger kunskap om aktuell behandlingsevidens inom området psykisk ohälsa samt introduktion till diagnosinstrumentet MINI. Betydelse av lokal process med strukturerat omhändertagande, uppföljning och vårdkedja. Arbetsfördelning och olika roller i teamet. Rutiner för samverkan inom och utom enheten.

Omfattning: en hel- eller halvdag beroende på enhetens önskemål och behov. Eventuellt kombinerat med uppföljningshalvdag.

Lärandemål: Kunskap och en utarbetad plan för att skapa lokala processer för att förbättra omhändertagande och uppföljning av patienter med psykisk ohälsa, depression. Plan för att öka antalet patienter som får bedömning med hjälp av MINI, beslut kring vilka personalkategorier som genomför MINI, och kartläggning av utbildningsbehov.

Kunskap om betydelse av vårdkedjor, samverkan och lokala rutiner för att förbättra omhändertagandet av patienter med psykisk ohälsa, depression. Plan för implementering. Kunskap om aktuell evidens för bedömning av suicidrisk (2015). Lärandemål kan anpassas efter enhetens behov.

Verksamhetschefer

Kortare grundutbildning riktad till verksamhetschefer med aktuell evidens kring förstämningssyndrom, metoder för diagnostik och bedömning av suicidrisk. Vikten av samverkan och tydliga vårdkedjor samt grunder för indelning vårdnivå. Tyngdpunkt på att skapa lokala rutiner och tydliga vårdkedjor på enheten, samt inventering av utbildnings- och kompetensnivå med plan för kompetensutveckling på enheten.

Fördjupad utbildning i psykiatrisk diagnostik - ”MINI-körkort”

Fördjupningsutbildning i psykiatrisk diagnostik med diagnosinstrumentet MINI.

Målgrupp: läkare och kuratorer.
Lärandemål: att självständigt kunna genomföra psykiatrisk diagnostik med MINI i ett primärvårdssammanhang.